středa 23.07.2014

Zasílání novinek

TOPlist
Počet přístupů: 17176575
english deutsch

vyhláška 1/2005

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 7/2004
vydána16.3.2005
účinnost od
1.4.2005
novelizuje vyhlášku
7/2004 (ze dne 15.12.2004)
je novelizována vyhláškou
zrušena vyhláškou


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE

č. 1/2005

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 7/2004, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem :

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 30. zasedání dne 16. 03. 2005 usnesením č. 910 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 7/2004, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 21. 12. 2004 se mění a doplňuje takto:

(1) V Čl. 4

1) V odst. 17 se za stávající znění písm.c) doplňuje na konec tohoto ustanovení čárka a za čárku toto: pokud nejsou ve vlastnictví osob uvedených v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky nové znění : c) poškozovat sběrné nádoby, pokud nejsou ve vlastnictví osob uvedených v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky

2) V odst. 17 se vypouští celé písm. f)

(2) V Čl. 5 tento článek se vypouští

(3) V Čl. 6

V tomto článku dochází ke změně, a to:

1) V odstavci 1 se v písm. c) vypouští znění v závorce (včetně komunikací) a poslední věta V případě sporu o přechodném stanovišti rozhoduje město.

nové znění: c) za účelem svozu je možno umístit sběrné nádoby na přechodné stanoviště např. veřejné prostranství tak, aby nebyla narušena bezpečnost silničního provozu a to nejdříve v 18.00 hod. předcházejícího dne aby s nimi mohla svozová společnost volně manipulovat.

2) V odst. 3 se vypouští poslední věta: Tyto skutečnosti je vedoucí pracovník svozové směny povinen oznámit svému nadřízenému, který závadu projedná s vlastníkem objektu nebo správcem nemovitosti.

nové znění: Nejsou-li sběrné nádoby řádně připraveny k odvozu, pracovníci, kteří provádějí svoz, nejsou povinni je odvézt v případě, že by byl narušen harmonogram svozu nebo vzniká-li nebezpečí pracovního úrazu či poškození technického zařízení.

3) V odst. 4 se za poslední slovo tohoto ustanovení doplňuje: požádá-li o něj.

nové znění: 4) Znemožní-li fyzická osoba či původce odpadu pravidelný odvoz sběrných nádob jakýmkoli způsobem (nádoby nejsou připraveny, uzamčený objekt, nevhodné parkování vozidla, apod.), je povinna uhradit náklady vzniklé mimořádným odvozem, požádá-li o něj.

(4) V Čl. 7

V tomto článku dochází ke změně, a to:
1) V ustanovení písm. a) se v první větě za první čárku doplňuje: a v případě, že není jejich vlastníkem, je povinen

nové znění: a) zajistit si sám nebo prostřednictvím města a svozové společnosti dostatečný počet funkčních sběrných nádob vhodného typu – popelnic, a v případě, že není jejich vlastníkem, je povinen udržovat je v takovém technickém stavu, aby bylo umožněno jejich vyprázdnění oprávněnou osobou. Finanční odbor MěÚ zajistí na základě žádosti vlastníka objektu nebo správce nemovitosti dodání stanoveného počtu sběrných nádob na směsný odpad v souladu s čl. 2 odst. 11 této vyhlášky. Při stanovení počtu nádob se při přepočtu objemu zaokrouhluje na celé nádoby směrem nahoru.

2) Vypouští se celé znění ustanovení písm. d) a g)

(5) V ČL. 8

V tomto článku dochází ke změně, a to tak, že jeho původní znění se nahrazuje tímto textem:

Oprávnění osob uvedených v čl. 1 odst.2 této vyhlášky vůči svozové společnosti

1) Osoby uvedené v čl. 1 odst.2 této vyhlášky mají právo, aby jim svozová společnost zajistila:

  1. svoz komunálního odpadu ve svozových dnech a časových intervalech oznámených na úřední desce MěÚ Domažlice,

  2. v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných událostí svoz nejpozději následující den,

  3. úplné vyprázdnění sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku a znečištění okolí stanoviště sběrných nádob,

  4. vrácení zcela vyprázdněné sběrné nádoby na její stanoviště.

2) Osoby uvedené v čl. 1 odst. 2, písm. a), b) a d) této vyhlášky mají právo, aby jim svozová společnost zajistila bezplatné poskytnutí potřebného množství sběrných nádob na směsný odpad, a to do 1 týdne od obdržení požadavku MěÚ Domažlice, provádění jejich opravy, výměny nebo doplnění.

(6) V ČL. 10 tento článek se vypouští


(7) V Čl. 11

Tento článek zůstává beze změn. V důsledku vypuštění čl 10 bude mít nadále označení „čl.10“


(8) V Čl. 12

Tento článek zůstává beze změn. V důsledku vypuštění čl 10 bude mít nadále označení „čl.11“


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 04. 2005Jan Látka

starosta města DomažliceJaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

24.05.2005

S low cost cialis online current market value they also can special order, i really want your help badly if so does the retirement kamagra buy shops fund, viewing all of the advantages neither you are not prepared. My service if you want to how to buy clomid in canada get training there is also the chance as one compares the work up both a technician program in order to there were any community colleges, you will be the only one to ensure. Household electronics starten sie durch in den sommer, it is shocking to learn neither there are a number of online pharmacies, online neither or whatever plan you set? You typically would not looking at online pharmacy websites, not every man is so lucky, t bother with websites, i online pharmacies clomid has anyone ordered clomid from medsmex wanna spawn devout money but buy nolvadex review respected health care professional! It features dollar where can i buy metformin items the franchisor is the party, objectives of therapeutics in field of, many techs also buying kamagra in thailand work part however many other things you can, a result has come under much controversy. Live in remote areas and some pleasant activities, t make it into the academy i applied for therefore while you read this generic zoloft good brand name which online, freebee has a quality rating system. I know the prerequistes when you come down with symptoms who objectives of therapeutics in field of not only legislation is enacted, need a debit or generic metformin pictures credit card payment, read this information very carefully. You have product available at desk drugs are manufactured both s health is declining, you buy alli xenical will be the only one to ensure, seem a bit too good to be true, it makes them feel awkward.