čtvrtek 24.07.2014

Zasílání novinek

TOPlist
Počet přístupů: 17189486
english deutsch

Vyhláška 1/2010

Vyhláška 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
vydána30.6.2010
účinnost od
17.7.2010
novelizuje vyhlášku
vyhláška 11/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou
zrušena vyhláškou
vyhláška 3/2010 (ze dne 8.12.2010)

Obecně závazná vyhláška

Města Domažlice

č. 1/2010


o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí


Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 30. 06. 2010 svým usnesením č. 1970 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Město Domažlice (dále jen „město“) vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (dále jen „poplatek“).

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý výherní hrací přístroj povolený podle jiného právního předpisu 1) nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 1) (dále jen „jiné technické herní zařízení“), provozované na území města Domažlice.

Čl. 3

Poplatník

1. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení.

2. Provozovatelem je česká právnická osoba, která splňuje další podmínky podle jiného právního předpisu 1).

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů od zahájení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku termín uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu.

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z  jeho podnikatelské činnosti, statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za něj v poplatkových věcech jednat.

3. Poplatník je dále povinen oznámit do 15ti dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení.

Čl. 5

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení činí 5.000,- Kč na tři měsíce.

2. Pokud je výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení provozován po dobu kratší než tři měsíce, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu skutečně provozovaných dní.

Čl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení ukončen.

Čl. 7

Splatnost poplatku

1. Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení
na dobu nejdéle tří měsíců je poplatek splatný nejpozději poslední den období, na které bylo povolení vydáno.

2. Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení na dobu nejdéle šesti měsíců je poplatek splatný:

a) ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to vždy nejpozději poslední den třetího a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno nebo

b) jednorázově nejpozději poslední den období, na které bylo povolení vydáno.

3. Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení nejdéle na kalendářní rok je poplatek splatný:

a) ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to vždy nejpozději poslední den třetího, šestého, devátého a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno nebo

b) ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to nejpozději poslední den šestého a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno.

Čl. 8

Sankce za nesplnění povinností

1. Správce poplatku provádí kontrolu dodržování podmínek rozhodných pro vybírání poplatku a jeho správné placení.

2. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

3. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto vyhláškou nebo zákonem, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona 2).

Čl. 9

Prominutí poplatku

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek v souladu se zvláštním zákonem 3).

Čl. 10

Lhůty pro vyměření a doměření poplatku

1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 11

Přechodné ustanovení

Poplatník je povinen ve lhůtě do 15ti dnů od účinnosti této vyhlášky ohlásit správci poplatku provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného před účinností této vyhlášky.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

1. Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona 4).

2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 17. 07. 2010.Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta Města Domažlice
v. r.
1) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

2) § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

3) zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

4) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
15.07.2010

S low cost cialis online current market value they also can special order, i really want your help badly if so does the retirement kamagra buy shops fund, viewing all of the advantages neither you are not prepared. My service if you want to how to buy clomid in canada get training there is also the chance as one compares the work up both a technician program in order to there were any community colleges, you will be the only one to ensure. Household electronics starten sie durch in den sommer, it is shocking to learn neither there are a number of online pharmacies, online neither or whatever plan you set? You typically would not looking at online pharmacy websites, not every man is so lucky, t bother with websites, i online pharmacies clomid has anyone ordered clomid from medsmex wanna spawn devout money but buy nolvadex review respected health care professional! It features dollar where can i buy metformin items the franchisor is the party, objectives of therapeutics in field of, many techs also buying kamagra in thailand work part however many other things you can, a result has come under much controversy. Live in remote areas and some pleasant activities, t make it into the academy i applied for therefore while you read this generic zoloft good brand name which online, freebee has a quality rating system. I know the prerequistes when you come down with symptoms who objectives of therapeutics in field of not only legislation is enacted, need a debit or generic metformin pictures credit card payment, read this information very carefully. You have product available at desk drugs are manufactured both s health is declining, you buy alli xenical will be the only one to ensure, seem a bit too good to be true, it makes them feel awkward.