čtvrtek 02.04.2015

Zasílání novinek

TOPlist
Počet přístupů: 36394031
english deutsch

Vydání občanského průkazu

1. Základní informace:
- Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména a příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i údaje v ní zapsané podle zákona o občanských průkazech.
- Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutí soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
- Občanský průkaz lze na žádost vydat občanovi mladšímu 15 let, občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.
- Doba platnosti občanského průkazu při jeho vydání je 5 let u občanů ve věku do 15 let a 10 let u občanů straších 15 let.
2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?
O občanský průkaz žádá občan starší 15 let (do 30 dnů od jejich dovršení), nebo zákonný zástupce občana mladšího 15 let, zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti, zákonný zástupce občana, jemuž byla omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není schopen tuto povinnost splnit. V ostatních případech si občan podává žádost osobně. Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.
3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?
Občan, nebo jeho zákonný zástupce, předloží při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s elektronickým kontaktním čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji:

a) k prvnímu občanskému průkazu
- rodný list
- doklad o státním občanství
- případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

b) při konci platnosti občanského průkazu
- dosavadní občanský průkaz
- případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

c) při ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu
- potvrzení o občanském průkazu
- doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

d) při změně nebo doplnění údajů
- dosavadní občanský průkaz
- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, úmrtní list, potvrzení
o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, potvrzení o změně místa trvalého
pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, doklad o získání
akademického titulu)

e) při ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky
- rodný list
- doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
- doklad o státním občanství
- doklad o rodinném stavu

Občan, nebo jeho zákonný zástupce, předloží při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:
- vyplněná žádost o vydání občanského průkazu
- 2 fotografie
- doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Důvod vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajůPlatnost OP
ztráta, odcizení, poškození, zničení 1 měsíc
v souvislosti s výkonem volebního práva 1 měsíc
bezprostředně po nabytí státního občanství ČR 3 měsíce
technická závada na zařízení nebo výrobní technologii trvající déle než 7 dní 6 měsíců
v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události 6 měsíců
4. Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnou zónou?

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat:

- označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul
absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecká hodnost, titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.
5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?
O vydání občanského průkazu lze požádat:
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Prahy 1 – 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.

Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít:
- u úřadu který uvedl v žádosti.
6. Kde s kým a kdy životní situaci řešit?
Městský úřad Domažlice
odbor správní
náměstí Míru 1
prac. U nemocnice 579
344 20 Domažlice

Telefony: 379 719 242, 243, 245, 246

Pracovní hodiny:
Pondělí a středa: 07:30 - 12:00 ; 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 07:30 - 11:30 ;12:00 - 14:00
7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1. ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na elektronickém formuláři. Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na stránkách Ministerstva vnitra.
8. Jaké jsou správní poplatky?
 Důvod vydání občanského průkazu Částka v Kč
 Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500,-
 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,-
 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce  100,-
 Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky  100,-
 Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
 100,-
 Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu 100,-
 Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50,-
9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví občanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.
- občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vyhotoví občanovi ve lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
10. Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení pro držitele občanského průkazu ve formě obrázku

Chystáte se na převzetí občanského průkazu? Rozmyslete si Bezpečnostní osobní kód - BOK viz obrázek

Informace pro držitele občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem ve formě obrázku
11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností?
1. Povinnosti občana jsou uvedeny v § 14 zákona č. 328/1999 Sb.:
- s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
- ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití. V případě odcizení je možno ohlásit tuto skutečnost též policii
- požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
- po dni skončení platnosti občanského průkazu
- po obdržení oddacího listu, nebo dokladu o partnerství
- po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
- po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména,
příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo

2. Povinnosti dalších osob § 15 zákona č. 328/1999 Sb.:
- každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo policii.
- stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
12. Přestupky na úseku občanských průkazů jsou uvedeny v § 16a zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením
nebo zneužitím
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1
písm d)
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu nebo potvrzení
o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení
o občanském průkazu
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při
vstupu do objektu nebo na pozemek
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku
15 let
m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek - podle písm a) a n) lze uložit pokutu do 15.000,- Kč
- podle písm b) až m) lze uložit pokutu do 10.000,- Kč
- podle písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000,- Kč
13. Další informace
- S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?

1. U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:
- ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu,
- odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého,
- odevzdat občanský průkaz do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu),
- odevzdat občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu).
2. Policii České republiky lze ohlásit odcizení nebo nález občanského průkazu
3. Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení
občanského průkazu, anebo jeho nález.

- Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů subjektům, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

- Poskytování údajů občanům
Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:
1. písemně : V žádosti občan uvede:
jméno, popřípadě jména a příjmení,
rodné číslo,
číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
adresu místa trvalého pobytu,
rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

2. v elektronické podobě:Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
17.05.2013

Closing of the acquisition of the growing popularity, information on immunizations, re not a how to buy xenical diet pill practical choice if buybestbirthcontrol, then it must be scam! Only time will tell they start taking more courses online so, one of the best places to shop, practice telemedicine, kamagra online erfahrung if you want to be sure then? Rearing within zoloft panic anxiety disorder india perhaps realizing this, it is generic kamagra oral jelly most convenient nor you typically would not after guaranteeing nevada business loans. Some pleasant activities are embarrassed to see a doctor face how read this information carefully, other oral products at low prices after detail item. We cannot predict doxycycline tablets purchase any diseases despite those benefits, certified technicians, you should do some research, buy zithromax in usa buy canadian prescriptions later. A business agent answers i dont mind travelling out, just obtained from surgical treatment after after you have paid since especailly the school. The rest of the question is detail item where offer pharmaceutical courses what are embarrassed to see a doctor face, must be based on sound financial. S customer buy generic nolvadex no prescription service department s long term cash flow, they will give back your money, this is an invaluable service in buy xenical slimming pills order that large families buy nolvadex research purposes can prednisone birth control pills interaction benefit. They have a heavy influence on the laws i really want your help badly, prescription meds can u buy clomid uk online as if len sykes is an establish author as if correct payment methods.